Πέμπτη, Ιουνίου 28, 2007

Η απάντηση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την Αμαλία

Από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας έλαβα την ακόλουθη απάντηση όσον αφορά το θέμα της Αμαλίας:
"Απαντώντας στις ανωτέρω σχετικές Ερώτηση και Αναφορά, που κατατέθηκαν στη Βουλή από το βουλευτή κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, αναφορικά με το θέμα της υγείας της πρώην ασφαλισμένης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αμαλίας Καλυβινού, όπως προκύπτει από το ιστολόγιο (blog) της ίδιας στο διαδίκτυο και ειδικότερα για το θέμα της αρμοδιότητάς μας, που σχετίζεται με τη λειτουργία της Ειδικής Επιτροπής φαρμάκων εξωτερικού υψηλού κόστους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της έγκρισης των απαιτουμένων φαρμάκων κατά τη διάρκεια της θεραπείας της προαναφερομένης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη από την ως άνω Ειδική Επιτροπή, προκειμένου να γνωματεύσει για την έγκριση θεραπειών υψηλού κόστους, αναλύονται κατά περίπτωση ως κατωτέρω:
1. Θεραπείες με φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα.
Η Επιτροπή, γνωματεύει όσον αφορά στην αναγκαιότητα θεραπείας με φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα, αφού προηγουμένως διαπιστώσει την αποτυχία προγενέστερης θεραπείας με κλασικά φάρμακα, ερευνήσει τη διεθνή βιβλιογραφία για άδειες κυκλοφορίας στο εξωτερικό, εγκεκριμένες ενδείξεις, κόστος κλπ. και ελέγξει την πληρότητα και εγκυρότητα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται.
Σημειώνεται ότι, βασική προϋπόθεση για την έγκριση φαρμάκων εξωτερικού, αποτελεί η θετική απαντητική βεβαίωση του ΕΟΦ, που επιτρέπει την διακίνηση του υπό εξέταση φαρμάκου για τον συγκεκριμένο ασθενή, ο οποίος αιτείται την χορήγηση αυτού.

2. Θεραπείες για εγκεκριμένη ένδειξη
Η Επιτροπή γνωματεύει θετικά εφόσον συστήνονται για εγκεκριμένες από τον ΕΟΦ ενδείξεις.
Η έγκριση ανανεώνεται-όταν ζητηθεί-εφόσον ο ασθενής ανταποκριθεί στην αγωγή, γεγονός που πιστοποιείται από σχετική εξέταση ή ειδική ιατρική γνωμάτευση.

3. Θεραπείες για μη εγκεκριμένη ένδειξη
Θεραπείες, για μη εγκεκριμένες από τον ΕΟΦ ενδείξεις που παραπέμπονται στην Επιτροπή, λαμβάνουν θετική γνωμοδότηση, εφόσον έχουν ένδειξη σε άλλες χώρες και/ή υπάρχει εκτενής και έγκυρη βιβλιογραφία, η οποία να δικαιολογεί την χορήγηση της εν λόγω θεραπείας στην συγκεκριμένη πάθηση.
Εφόσον ο ασθενής ανταποκρίνεται στην θεραπεία, γεγονός που αποδεικνύεται με ειδικές εξετάσεις ανάλογα με την πάθηση, η έγκριση ανανεώνεται.
Η ανεύρεση των βιβλιογραφικών δεδομένων, καθώς και άλλων στοιχείων περί εγκεκριμένων ενδείξεων σε άλλες χώρες, είναι δυνατή σε διάφορες σελίδες-βάσεις δεδομένων στο ΙΝΤΕRΝΕΤ, όπως, π.χ., στο Medline ή στις σελίδες των Οργανισμών Φαρμάκων Ευρώπης (EMEA) και Αμερικής (FDA).
Σε κάθε περίπτωση που η χορήγηση ενός φαρμάκου απορρίπτεται διότι δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, ο ασφαλισμένος ενημερώνεται με την πλήρη αιτιολόγηση της απόρριψης.
Στις περιπτώσεις αυτές η Επιτροπή Αθήνας συντάσσει ενημερωτικό σημείωμα (επισυνάπτεται υπόδειγμα).

Ειδικά για την περίπτωση της ασφαλισμένης Αμαλίας Καλυβινού, σύμφωνα με όσα μας πληροφόρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Από τις 25/1/2005 έως και 8/2/2005 εξετάστηκαν από την Ειδική Επιτροπή αιτήσεις της ασφαλισμένης για την χορήγηση των φαρμάκων TAXOTERE 80mg και GEMZAR 1 gr, η χορήγηση των οποίων και εγκρίθηκε.
Αναφορικά με τις αιτήσεις της ασφαλισμένης για το φάρμακο YONDELIS, οι γνωμοδοτήσεις της Ειδικής Επιτροπής είναι αναλυτικά οι ακόλουθες:
· Συνεδρίαση 41η /7-11-06: Η έγκριση δεν ήταν δυνατή, με βάση την από 25-10-06 απαντητική βεβαίωση του ΕΟΦ (επισυνάπτεται φωτ/φο), σύμφωνα με την οποία «Το ιδιοσκεύασμα δεν έχει άδεια κυκλοφορίας. Ο θεράπων ιατρός θα πρέπει να απευθυνθεί στο Τμήμα Κλινικών Ερευνών για παρηγορητική θεραπεία» .
Στις 22/11/06 προσκομίστηκε στην αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσω fax , επιστολή του ΕΟΦ (επισυνάπτεται), σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση του φαρμάκου για την εν λόγω ασφαλισμένη, στο πλαίσιο παρηγορητικής θεραπείας.
· Συνεδρίαση 43η /23-11-06 «Εγκρίνονται 9 vial για 3 μήνες».
· Συνεδρίαση 11η/13-3-07 «Εκκρεμότητα. Να προσκομιστεί συγκριτικός απεικονιστικός έλεγχος, που να επιβεβαιώνει την ανταπόκριση στην θεραπεία».
· Συνεδρίαση 12η/23-3-07 «Εγκρίνονται 9 vial για 3 μήνες. Για επαναχορήγηση να προσκομιστούν πορίσματα ακτινογραφίας και αξονικής θώρακα και σύγκριση με τις προηγούμενες εξετάσεις».
Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι σε περίπτωση αναγκαιότητας επείγουσας χορήγησης φαρμάκων στους ασφαλισμένους, η γραμματεία της Επιτροπής ακολουθεί την διαδικασία προέγκρισης, αυθημερόν, από τον ειδικό ιατρό της Επιτροπής και τα δικαιολογητικά προσκομίζονται εκ των υστέρων, όπως συνέβη και στην περίπτωση της Αμαλίας Καλυβινού.
Η επώνυμη αναφορά της ασφαλισμένης σε δύο υπαλλήλους της Επιτροπής θεωρείται άδικη διότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι έχουν απλώς ως αρμοδιότητα την ενημέρωση των ασφαλισμένων για το πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής.
Πάντως, το Υπουργείο, σε συνεργασία με τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, έχει ως στόχο την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, με σκοπό την πρόληψη, την αποκατάσταση και τη βελτίωση της υγείας των ασφαλισμένων του Ιδρύματος και, κατ’επέκταση, την εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνει όλα τα μέτρα που κρίνονται αναγκαία για την εξυπηρέτηση του ανωτέρω στόχου και αξιολογεί την υπάρχουσα κατάσταση, καθώς και νέες προτάσεις και διαδικασίες που θα βοηθήσουν στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων".

ό το

Τρίτη, Ιουνίου 26, 2007

Ποινική προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση της Αμαλίας

Στην ερώτηση και την αναφορά που υπέβαλα για την υπόθεση της Αμαλίας, απάντησε ήδη ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Αναμένονται βεβαίως οι απαντήσεις των υπουργών Υγείας και Απασχόλησης.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης στην απάντηση του λέει:
"όπως προκύπτει από το υπάριθμ. πρωτ. 63352/11-6-2007 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, για το διαλαμβανόμενο στη συγκεκριμένη Ερώτηση ζήτημα έχει ήδη σχηματισθεί η με Αριθμό Βιβλίου Μηνύσεων Β07/2498 προκαταρκτική δικογραφία. Η δικογραφία αυτή από την 7η -6-2007 έχει διαβιβασθεί στον 26ο Πταισματοδίκη Αθηνών, προκειμένου να διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση για τη διακρίβωση τυχόν τέλεσης αξιόπινων πράξεων".

Πέμπτη, Ιουνίου 21, 2007

Μπλογκόσφαιρα και κοινωνία ΙΙ.

Χαίρομαι για την ανταπόκριση που βρήκε το σχόλιο μου «μπλογκόσφαιρα και κοινωνία». Οι περισσότερες από τις απαντήσεις / αντιδράσεις που διατυπώθηκαν διευκρινίζουν ή επισημαίνουν παραμέτρους που και κατά τη δική μου γνώμη ισχύουν.
Ευχαριστώ ιδιαιτέρως αυτούς που επεσήμαναν ότι απευθύνονται σε μένα γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα ενός αντίστοιχου διαλόγου με άλλους πολιτικούς.
Ελπίζω επίσης να μπόρεσα να καταστήσω σαφές ότι δεν αρνούμαι καθόλου την ευθύνη του πολιτικού κόσμου, ούτε εξομοιώνω τις δικές μου ευθύνες με αυτές του κάθε πολίτη.
Προτείνω να αφήσουμε ανοικτή αυτή τη συζήτηση που βρίσκεται στην καρδιά της κοινωνικής και πολιτικής λειτουργίας της μπλογκόσφαιρας. Θα επανέλθω και εγώ σύντομα.

Τετάρτη, Ιουνίου 20, 2007

Blogoσφαιρα και κοινωνία

Απαντώ όσο μπορώ πιο συστηματικά σε αρκετά σχεδόν πανομοιότυπα σχόλια για την απογοήτευση των πολιτών από την πολιτική και τους πολιτικούς, την αναξιοπιστία των κομμάτων και των πολιτικών προσώπων, τις τρέχουσες, αλλά και τις διαχρονικές ευθύνες του πολιτικού συστήματος για το σύνολο των προβλημάτων της χώρας.
Τα σχόλια αυτά χρεώνουν με ευκολία τα πάντα στην πολιτική και τους πολιτικούς, αλλά δεν τους πιστώνουν τίποτα για την εξέλιξη της χώρας. Προφανώς οι φίλοι που διατυπώνουν τα σχόλια αυτά με εκλαμβάνουν ως εκπρόσωπο του πολιτικού κόσμου και του πολιτικού συστήματος συνολικά ίσως γιατί δεν έχουν άλλους πολιτικούς συνομιλητές στην blogoσφαιρα.
Φοβούμαι όμως ότι δημιουργείται έτσι η εσφαλμένη εντύπωση ότι η blogoσφαιρα είναι ένας χώρος κοινωνικά «αμόλυντος».Ένας χώρος όπου βρίσκει κανείς μόνο κριτικά σκεπτόμενους πολίτες που κρατούν αποστάσεις από τα κόμματα και το κομματικό σύστημα. Μόνο από πολίτες «αθώους» από κάθε πολιτικό και κοινωνικό αμάρτημα. Πολίτες χωρίς διαχρονικές ευθύνες για τα αποτελέσματα των εκλογών και τις επιλογές του εκλογικού σώματος, χωρίς ευθύνη για φαινόμενα όπως η διαφθορά, η φοροδιαφυγή, η εισφοροδιαφυγή, η αυθαίρετη δόμηση και η προσβολή του περιβάλλοντος κ.ο.κ.
Μόνον ενεργούς πολίτες – μέλη της κοινωνίας των πολιτών, με οικολογική ευαισθησία και καταναλωτική συνείδηση με προωθημένες αισθητικές αντιλήψεις, όπως της πολυπολιτισμικότητας και του κοινωνικού φιλελευθερισμού κ.ο.κ.
Δύο τινά μπορεί να συμβαίνουν: Ή η ειδυλλιακή αυτή περιγραφή δεν ισχύει ή αν ισχύει έχουμε μία blogoσφαιρα «αφαιρετική» που δεν είναι αντιπροσωπευτική της πραγματικής κοινωνίας. Με άλλα λόγια όλοι έχουμε ευθύνη. Ο καθένας στο επίπεδο του. Με προβληματίζει όμως η διαπίστωση ότι εγώ είμαι έτοιμος να αποδεχθώ πολύ μεγαλύτερες δόσεις κριτικής και αυτοκριτικής απ΄ ό,τι αρκετοί συνομιλητές μου, που μιλούν στο όνομα των πολιτών και της κοινωνίας και όχι μόνο στο δικό τους έστω και ανώνυμα.

Τετάρτη, Ιουνίου 13, 2007

Ενημέρωση Πολιτικού Ημερολογίου

Με τις πολλές και ενδιαφέρουσες συζητήσεις στο μπλογκ παρέλειψα εδώ και αρκετές ημέρες να αναφερθώ στις πολιτικές δραστηριότητες και ομιλίες που μπορούν να είναι αφορμή για περαιτέρω συζήτηση και σε άλλα πεδία. Άλλωστε για πολιτικό ημερολόγιο πρόκειται και πρέπει να το ενημερώνουμε. Τις τελευταίες λοιπόν ημέρες συνέβησαν τα εξής:
- Στις 4 Ιουνίου 2007 είχα την ευκαιρία να μιλήσω στη Θεσσαλονίκη σε μία πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που οργάνωσε το Monthly Review για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Βαλκάνια. Εδώ είναι αναρτημένη η ομιλία μου για όσους ενδιαφέρονται.
- Στις 6 Ιουνίου 2007 είχα την ευκαιρία και την τιμή να μετάσχω στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του διάσημου Βυζαντινολόγου καθηγητή σε πολλά πανεπιστήμια των Η.Π.Α. Σπύρου Βρυώνη για τα γεγονότα του Σεπτεμβρίου του 1955 στην Κωνσταντινούπολή και οδήγησαν ουσιαστικά στον εξανδραποδισμό της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας μίλησα στο συνέδριο του Ιδρύματος Κωνσταντίνου Καραμανλή για τις θεσμικές αντιλήψεις του Καραμανλή, ένα ζήτημα εξαιρετικά ενδιαφέρον γιατί αυτές έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το ισχύον Σύνταγμα της χώρας, το οποίο βεβαίως έκτοτε αναθεωρήθηκε δύο φορές, αλλά δεν παύει στην αφετηρία του να βρίσκεται η πρωτοβουλία του 1974 και οι συνθήκες της μεταπολίτευσης.
- Στις 11 Ιουνίου 2007 ξεκίνησε ένα πάρα πολύ σημαντικό συνέδριο: το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Συνταγματικού Δικαίου που οργανώνει η Διεθνής Ένωση Συνταγματικού Δικαίου και η Ένωση Ελλήνων Συνταγματολόγων. Σε λίγες μέρες θα αναρτηθεί η ομιλία μου στην ιστοσελίδα μου και θα δημοσιευθεί στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία. Το θέμα της συζήτησης είναι: «Ξανασκεφτόμαστε τα όρια του συνταγματικού δικαίου». Τα θέματα που συζητούνται στο συνέδριο αφορούν το σύνταγμα ως πεδίο, όπου αναπτύσσονται οι συγκρούσεις και διασφαλίζεται η σταθερότητα, τις νέες ιδεολογικές αμφισβητήσεις που προβάλλουν εναντίον του συνταγματισμού με αφορμή φαινόμενα όπως η τρομοκρατία, ο φονταμενταλισμός κ.ο.κ., η σχέση κράτους και εκκλησίας, ο ρόλος των διεθνών και περιφερειακών δικαστηρίων, όπως το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κ.ο.κ.

Πέμπτη, Ιουνίου 07, 2007

Η μπλογκόσφαιρα ως δημόσιος χώρος

Με αφορμή τις δηλώσεις μου για την Αμαλία, την πρωτοβουλία που πήρα να φέρω το ζήτημα στη Βουλή και τις θέσεις μου για το ΕΣΥ, που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μου και στις οποίες παρέπεμψα ήρθαν πολλά σχόλια που κινούνται γύρω από δύο –τρία μεγάλα θέματα:
Πρώτον, η κατάθεση μιας αναφοράς και μιας ερώτησης στη Βουλή δεν συνιστά προφανώς ούτε επανατοποθέτηση, ούτε πολύ περισσότερο «λύση» για τόσο μεγάλα θέματα. Προκαλείται όμως μία συζήτηση, ασκείται όχι μόνο κοινωνική αλλά και κοινοβουλευτική πίεση και κυρίως έρχεται αναγκαστικά η Βουλή αντιμέτωπη με τον αυθεντικό λόγο της Αμαλίας. Οι bloggers μπορεί να είναι εξοικειωμένοι με το λόγο αυτό, αλλά αυτό δεν ισχύει για την μεγάλη πλειονότητα των πολιτών και βέβαια για την μεγάλη πλειονότητα του πολιτικού κόσμου. Θεωρώ περιττό να απαντήσω σε σχόλια που αποδίδουν στις κινήσεις μου αυτές μικροκομματικές προθέσεις ή προθέσεις προβολής. Ελπίζω κάθε καλόπιστος άνθρωπος να αντιλαμβάνεται ότι εμένα προσωπικά δεν μου λείπουν ούτε ευκαιρίες προβολής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ούτε ευκαιρίες αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση στη Βουλή.
Δεύτερον, αντιλαμβάνομαι απολύτως τη σκληρή κριτική, ακόμη και την αγανάκτηση για την κατάσταση που επικρατεί σε πολλές δομές του ΕΣΥ. Όποιος διαβάσει τις θέσεις μου θα διαπιστώσει ελπίζω ότι ξεκινώ από μία ρεαλιστική καταγραφή της κατάστασης, προσπαθώ να εντοπίσω τα βαθύτερα αίτια και να προτείνω συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες λύσεις. Άλλωστε εγώ εκφράζομαι εδώ δημόσια και επώνυμα, άρα ό,τι λέω τελεί αργά ή γρήγορα υπό έλεγχο.
Τρίτον, εξακολουθώ να προβληματίζομαι βαθιά με τον μεγάλο αριθμό αντιβουλευτικών σχολίων που αναπαράγουν στερεότυπα γνωστά από την τηλεόραση. Η ευρωπαϊκή ιστορία μας έχει δείξει ότι ο εύκολος και ισοπεδωτικός αντιβουλευτισμός οδηγεί στον αντικοινοβουλευτισμό και τελικά στην αμφισβήτηση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Φαντάζομαι ότι όλοι εμείς που πιστεύουμε στις δυνατότητες συμμετοχής που προσφέρει ο νέος ηλεκτρονικός δημόσιος χώρος (η λεγόμενη μπλογκόσφαιρα) θέλουμε κάτι παραπάνω και όχι κάτι λιγότερο από τους ισχύοντες δημοκρατικούς θεσμούς. Άλλωστε ο μόνος θεσμός εξουσίας που υπόκειται στον συνεχή έλεγχο των πολιτών είναι το Κοινοβούλιο και η κυβέρνηση που στηρίζεται από αυτό. Δεν ισχύει το ίδιο με τους θεσμούς οικονομικής, επικοινωνιακής ή πολιτιστικής εξουσίας.

Τρίτη, Ιουνίου 05, 2007

Και πάλι για την Αμαλία

Και πάλι για την Αμαλία

Η παρέμβαση μου για την Αμαλία και ιδίως η πρωτοβουλία μου να καταθέσω στη Βουλή ως αναφορά αυτούσιο το περιεχόμενο του blog της Αμαλίας προκειμένου να προκληθεί η αναγκαία συζήτηση και να ασκηθεί η μεγαλύτερη δυνατή πίεση στους αρμόδιους υπουργούς, προκάλεσαν πολλά σχόλια στα οποία θέλω να απαντήσω. Τα σχόλια αυτά είναι –όπως συμβαίνει πάντοτε σε τέτοιες περιπτώσεις- αντιφατικά: Κάποιοι δηλώνουν την συμφωνία και την ικανοποίηση τους, κάποιοι προτείνουν ιδέες για πρόσθετες κινήσεις, όπως π.χ. τη συλλογή υπογραφών από όλους τους βουλευτές σε μία ενιαία ερώτηση, κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι τέτοιες πρωτοβουλίες δεν ακυρώνουν τις ευθύνες των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ για το ΕΣΥ κ.ο.κ.
Κατά τη γνώμη μου το σημαντικό είναι να καλλιεργείται και να διατηρείται η ευαισθησία της κοινωνίας των πολιτών, με όλο τον πλουραλισμό που αυτή εκ των πραγμάτων εμπεριέχει. Τραγικές περιπτώσεις, όπως αυτή της Αμαλίας και η πολύ πρόσφατη του νεογέννητου που δεν μπόρεσε να μεταφερθεί σε νεογνολογική κλινική επειδή δεν υπήρχε διαθέσιμη φορητή θερμοκοιτίδα, δεν μηδενίζουν το ΕΣΥ, αλλά αναδεικνύουν τις αρνητικές ή ακόμη και σκοτεινές πλευρές του.
Όλα αυτά τα προβλήματα δεν προέκυψαν τα τελευταία τρία χρόνια. Υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό. Δεν αρνούμαι ούτε αγνοώ τις δικές μας ευθύνες και τις προσωπικές μου στο μέτρο που μου αναλογούν ως μέλος των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, έστω και σε άσχετα με την υγεία υπουργεία.
Δικαιούμαι όμως να θυμίσω ότι, πρώτον, το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που ίδρυσε και συγκρότησε το ΕΣΥ και δεύτερον, ότι τα τελευταία τρία χρόνια όλα τα προβλήματα επιδεινώθηκαν.
Η υπόθεση της Αμαλίας πρέπει να φέρει στο προσκήνιο το πολύ μεγάλο ζήτημα του κοινωνικού κράτους και ειδικότερα της εθνικής πολιτικής υγείας. Είχα την ευκαιρία – την ήθελα και την περίμενα την ευκαιρία αυτή – να ασχοληθώ με την πολιτική υγείας από την άνοιξη του 2005 έως το καλοκαίρι του 2006 ως υπεύθυνος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και έτσι διαμόρφωσα μία πολιτική πρόταση παρέμβασης στον τομέα αυτό που κατά το μεγαλύτερο μέρος της ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Όλα αυτά τα υλικά και οι θέσεις μου βρίσκονται και εδώ. Οι θέσεις μου προσπάθησα να είναι ιστορικά δίκαιες, δηλαδή αυτοκριτικές, αλλά όχι ισοπεδωτικές, ρεαλιστικές, εφαρμόσιμες, δημοσιονομικά εφικτές και όσο γίνεται περισσότερο αντιγραφειοκρατικές.
Έχουμε ηθική υποχρέωση και προσωπικά έχω ηθική υποχρέωση, αυτές τις προγραμματικές θέσεις την επόμενη φορά να τις εφαρμόσουμε χωρίς εκπτώσεις.

Παρασκευή, Ιουνίου 01, 2007

...πρώτη μικρή νίκη...για την Αμαλία

Με ενημέρωσαν ότι τελικά έγιναν δεκτά ως αναφορά τα εκτυπωμένα κείμενα του blog της Αμαλίας που κατέθεσα χθες.

Το γεγονός αυτό θεωρώ πως είναι μία πρώτη μικρή νίκη των φίλων της Αμαλίας.

...για την Αμαλία...

Δυστυχώς οι υπηρεσίες της Βουλής αρνήθηκαν να παραλάβουν ως αναφορά την εκτύπωση του blog της Αμαλίας που υπέβαλα, με τον ισχυρισμό ότι εμπεριέχει υβριστικές φράσεις!
Ζήτησα να επιληφθεί η Πρόεδρος της Βουλής που μαθαίνω ότι βρίσκεται στο εξωτερικό ή έστω ο Α΄ Αντιπρόεδρος που την αναπληρώνει. Κατόπιν αυτού έφερα ήδη το ζήτημα στη Βουλή με τη μορφή ερώτησης προς τους αρμόδιους Υπουργούς.
Βέβαια μια ερώτηση μπορεί τυπικά να είναι ισχυρότερη από την αναφορά, αλλά στην προκειμένη περίπτωση η ισχύς βρίσκεται στο ίδιο το γεγονός, στο λόγο της ίδιας της Αμαλίας και των φίλων της. Γι΄ αυτό θέλω να υπάρχει αυτούσιος στα πρακτικά της Βουλής ο αυθεντικός λόγος της Αμαλίας.

ShareThis